„Jasne, że własna firma”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 lipca 2017

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na założenie własnej firmy w ramach projektu „Jasne, że własna firma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Jasne, że własna firma

Projekt „Jasne, że własna firma”, numer RPSL.07.03.02-24-0743/16-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej wśród 80 w tym 46 Kobiet niepracujących osób zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Zakres przewidzianych form wsparcia obejmuje:

 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
 • wsparcie finansowe:
 • podstawowa dotacja w wysokości maks. 23.398,68 zł,
 • wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł na miesiąc w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą,
 • przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6. do 12. miesiąca funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc,
 • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
 • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

Preferowane udziałem w projekcie będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w okresie
10 lipiec 2017 - 27 lipiec 2017.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie ARR w Częstochowie S.A.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie