Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 lipca 2017

Od jakiegoś czasu na naszych ulicach można zauważyć grupę ludzi, którzy zajmują się różnymi zadaniami. Sprzątają, pielęgnują zieleń w miejscach publicznych, dokonują drobnych napraw i remontów. Są to uczestnicy zajęć prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Poraju, którzy dzięki zatrudnieniu socjalnemu mają realną szansę, by wyjść z trudnej sytuacji życiowej.

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Poraju powstało w 2017 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Poraj nieposiadającą osobowości prawnej. Na jego utworzenie Gmina Poraj wraz z partnerem Stowarzyszeniem Marina Poraj pozyskały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w wysokości 2.466.908,26 zł , co pokrywa 100% kosztów funkcjonowania CIS.

Projekt zakłada reintegrację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu naszej gminy. Osoby wyłonione w procesie rekrutacji do projektu zostaną objęte zatrudnieniem socjalnym maksymalnie do końca 2018 r. Otrzymywać oni będą wynagrodzenie z Funduszu Pracy na podstawie podpisanego przez kierownik CIS porozumienia ze Starostą Myszkowskim o finansowanie wynagrodzeń dla uczestników. Dzięki temu Centrum Integracji Społecznej w Poraju będzie wypłacać świadczenia integracyjne bezpośrednio swoim uczestnikom, a środki na takie świadczenia będzie pozyskiwać w formie dotacji.

W chwili obecnej CIS ma 29 uczestników, ale docelowo przez cały okres realizacji projektu w warsztatach uczestniczyć będą 64 osoby. W tym czasie wezmą udział w licznych zaplanowanych działaniach w CIS, m.in. w spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, radcą prawnym oraz specjalistą ds. reintegracji społecznej, rozmaitych szkoleniach i kursach. Będą także brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej w pracowniach: ogrodniczej, stolarskiej, artystycznej i budowlanej.

Ich pracę już widać. Ekipy CIS zajmowały się ostatnio porządkowaniem terenów zielonych w centrum Żarek Letniska koło Altanki, odnową i wykończeniem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury, koszeniem trawy i sprzątaniem gminnych placów zabaw w Dębowcu, Choroniu i Poraju, dekorowaniem ścian w poradni dziecięcej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju, a nawet wykonaniem dekoracji sceny oraz zaproszeń na potrzeby Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego.

Reintegracja społeczno-zawodowa osób uczestniczących w warsztatach w CIS przyczyni się do odbudowy i podtrzymania ich zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Zajęcia w pracowniach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe przyczynią się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz w życiu rodzinnym.

Więcej o CIS można przeczytać tutaj.

CIS Poraj

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie