Radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 lutego 2018

Podczas XLIV sesji Rady Gminy Poraj w środę 31 stycznia radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2033, która szczegółowo opisuje realizację planowanych przedsięwzięć oraz prognozuje dochody i wydatki gminy.

Podczas XLIV sesji Rady Gminy Poraj radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2033

Fot.: Jolanta Lisowska, UG Poraj

Podczas XLIV Sesji Rady Gminy uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 została sporządzona na okres, na jaki planowane jest zaciągnięcie zobowiązań (w tym przypadku wykup obligacji, które Gmina Poraj zamierza emitować). Szczegółowo i realistycznie określa, dla każdego roku objętego prognozą, dochody i wydatki bieżące, a także dochody oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera także wynik budżetu ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki lub sposobu pokrycia długu, a także opisuje przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przyjęta przy dwóch radnych przeciwko i dwóch wstrzymujących się.

Przyjęta uchwała w sprawie WPF na lata 2018-2033 przewiduje realizację najważniejszych przedsięwzięć. Wśród wydatków na programy, projekty lub zadania związanych z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych (tj. pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej) znalazło się m.in. finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Poraju, wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj, budowa Centrum Przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami, dalsza budowa kanalizacji w Jastrzębiu i Żarkach Letnisku, instalacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego, likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła, rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego i terenów wokół Zalewu Porajskiego, utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej, termomodernizacja szkoły w Kuźnicy Starej.

Z pozostałych inwestycji zaplanowano: przebudowę dróg i chodników na terenie gminy, udrażnianie rowów, uzupełnienie i modernizację oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej w Jastrzębiu, budowę sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroniu i Jastrzębiu, modernizację Amfiteatru w Żarkach Letnisku, dokapitalizowanie Spółki PORECO, spłatę rat przeznaczonych na zakup terenów nad Zalewem.

W WPF zaplanowano także realistyczne dochody pochodzące m.in. z wpływów ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych, ze sprzedaży mienia gminnego, a także z działalności bieżącej - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatków od nieruchomości, subwencji i dotacji).

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie