Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 października 2018

Wójt Gminy Poraj przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
(Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi)

Wójt Gminy Poraj przedstawia do konsultacji społecznych
projekt uchwały w sprawie „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
 2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 16(IV) 2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010 roku szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz programu współpracy.
 3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Poraj.
 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
 5. Projekt uchwały „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” wraz z formularzem konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Poraj www.ugporaj.pl
 6. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Referat Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Urzędu Gminy Poraj.
 7. Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 8 listopada 2018 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, Biuro Podawcze i Informacja (parter), 42-360 Poraj w godz. pracy Urzędu Gminy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@ugporaj.pl
 8. Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, danych osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 25 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 8 listopada 2018 r.

 

Fot.: UG Poraj

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie