Gmina Poraj

Jakość Powietrza

Śląski Monitoring Jakości Powietrza gmina poraj  System Prognoz Jakości Powietrza  Gmina Poraj  Śląskie. Pełne Czystej Energii  Gmina Poraj  Powiadomienia o jakości powietrza  Gmina Poraj  


Powietrze na Śląsku:

W związku z występującymi na obszarze województwa śląskiego wysokimi i bardzo wysokimi poziomami stężeń pyłu zawieszonego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydał oficjalną informację dotyczącą głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim.

Wskazuje ona wprost na emisję z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niską emisję” (nazywaną tak ze względu na niską wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia). Szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu na terenie prawie całego województwa śląskiego (przekroczenia normy rocznej dla pyłu zawieszonego wynoszą 40 µg/m3), szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej w małych i średnich miejscowościach, jak również w większych miastach w rejonach starej zabudowy wielorodzinnej (tzw. familoki). W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w naszym otoczeniu wpływa emisja przemysłowa (tzw. punktowa) oraz transport (emisja liniowa).

Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są osoby: cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa) i układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.


Powiadomienia Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego w Katowicach
o jakości powietrza w województwie śląskim:

 komunikaty wioś

 


Uchwała antysmogowa:

Głównym celem Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Więcej o Uchwale antysmogowej można poczytać tutaj.


 Program Ochrony Powietrza:

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” jest aktualizacją Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku. Potrzeba aktualizacji wynika wprost z ustawy Prawo ochrony środowiska, która wskazuje na konieczność opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza co 3 lata w przypadku, gdy nadal notowane są przekroczenia norm jakości powietrza. Kluczową rolę dla skutecznej realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie odgrywa podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku uchwała w sprawie: wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nadrzędnym celem aktualizacji Programu Ochrony Powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. W trakcie prac nad aktualizacją dokumentu zweryfikowano zaplanowane i realizowane dotychczas działania naprawcze oraz opracowano katalog działań korygujących. Analizy oparto na aktualnych danych wejściowych, uwzględniono nowe uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz doświadczenia płynące z realizacji poprzednich Programów.

Więcej o Programie Ochrony Powietrza można przeczytać tutaj.


Plan Działań Krótkoterminowych

Plan Działań Krótkoterminowych stanowi integralną część Programu Ochrony Powietrza przyjętego dnia 18 grudnia 2017 (data wejścia w życie: 11 stycznia 2018 roku) i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Jest aktem prawa miejscowego.

Więcej o Planie Działań Krótkoterminowych można przeczytać tutaj.


Edukacja:

Smog

Smog (z ang.: smoke - dym + fog - mgła) to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy: pył zawieszony PM 2,5, pył zawieszony PM10, tlenki azotu (Nox), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO) . Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach. Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków. Oddychanie nim naraża nas między innymi na: choroby układu oddechowego, choroby układ, krążenia, osłabienie układu odpornościowego, choroby układu krwionośnego. Niestety aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i wspólne dbanie o to, czym wszyscy oddychamy.

Więcej o smogu przeczytasz tutaj.

smog gmina poraj  smog gmina poraj  smog gmina poraj

 smog gmina poraj  smog gmina poraj  smog gmina poraj 

 

Nie truj sąsiada!

To akcja społeczna 28 gmin i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, której głównym celem jest walka z przyzwoleniem społecznym na spalanie śmieci.

Akcję „Nie truj sąsiada” zdecydował się wesprzeć swym autorytetem wybitny i znany wszystkim aktor Franciszek Pieczka. Jego wyrazista kreacja w spocie promującym akcję daje nam wszystkim sygnał do działania.

Pokażmy nasz sprzeciw, dajmy jasny znak – koniec tolerancji dla kominów pełnych rakotwórczego dymu!

Każdy z nas może wziąć udział w akcji „Nie truj sąsiada!” Wystarczy wydrukować jedną z kilku zawieszek i umieścić na płocie, drzwiach czy oknie sąsiada, który nieustannie truje nas swoim dymem.

Zawieszka do wydrukowania znajduje się tutaj.

Nie truj sąsiada 1 - Franciszek Pieczka  Nie truj sąsiada 2  Nie truj sąsiada 3

Więcej o akcji można znaleźć tutaj.

 

 Kochasz dzieci - Nie pal śmieci 

 smog gmina poraj  smog gmina poraj

 

Jak się zachować w wypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu:

Do wrażliwych grup ludności zalicza się:

Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe grupy ludności to m.in.:

W wypadku poziomu 200 - 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10:

W wypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: