Konsultacje

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

fundusze europejskie 

Poraj, dn. 24.04.2017 r. 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu pn.:

 

Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu

 

Realizacja projektu rewitalizacyjnego pn.: Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu wynika z oddolnej inicjatywy lokalnej społeczności, w tym zgłaszanych potrzeb mieszkańców zdegradowanego obszaru. Potrzeba rozwiązania problemów i konieczność wdrożeniainwestycji była zgłaszanaprzez interesariuszyrównież podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne LPR przeprowadzono w 2016 roku z udziałem szerokiego grona grup interesariuszy w różnych formach interakcji, tj. konferencja, warsztaty, anonimowe badania ankietowe przeprowadzone w trakcie spotkań bezpośrednich oraz na stronie internetowej gminy, fiszki projektowe.

Przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze rewitalizacji(podobszar I. Jastrząb) zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji w ramach podstawowych projektów rewitalizacyjnych orazwynika z konsultacji społecznych i diagnozy przeprowadzonej w ramach prac nad dokumentem.

 

 

  

fundusze europejskie

Poraj, dn. 27.03.2017 r.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu pn.:

Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej

 Realizacja projektu rewitalizacyjnego pn.: Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznejwynika z oddolnej inicjatywy lokalnej społeczności, w tym zgłaszanych potrzeb mieszkańców zdegradowanego obszaru. Potrzeba rozwiązania problemów i konieczność wdrożeniainwestycji była zgłaszanaprzez interesariuszyrównież podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne LPR przeprowadzono w 2016 roku z udziałem szerokiego grona grup interesariuszy w różnych formach interakcji, tj. konferencja, warsztaty, anonimowe badania ankietowe przeprowadzone w trakcie spotkań bezpośrednich oraz na stronie internetowej gminy, fiszki projektowe.

Przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze rewitalizacji(podobszar I. Jastrząb) zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji w ramach podstawowych projektów rewitalizacyjnych orazwynika z konsultacji społecznych i diagnozy przeprowadzonej w ramach prac nad dokumentem.

 

 

 

 

fundusze europejskie

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU:

Budowa centrum przesiadkowego wraz
z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju

W 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu PLAN MOBILNOŚCI DLA GMINY PORAJ NA LATA
2016-2026 – w tym: konsultacje społeczne dokumentu, analizy ruchu i badania wśród społeczności lokalnej. W dokumencie zostało szeroko opisane działanie z zakresu budowy centrum przesiadkowego, jego cele oraz rezultaty.
Jednocześnie konieczność realizacji projektu wynika również z potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami) oraz użytkowników obiektów będących przedmiotem przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

 

Poraj, 21.02.2017 r.

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU, LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY PORAJ NA LATA 2015-2025

 

Szanowni Państwo,

 

 

Urząd Gminy Poraj przystąpił do opracowania:

Strategii Rozwoju Gminy Poraj na lata 2015-2025”, w której określone zostaną zasoby i potencjały Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju,

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2015-2025”, w którym wyznaczone zostaną obszary problemowe Gminy oraz zostaną wskazane działania mające na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

 

Opracowanie Strategii Rozwoju oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji jest konieczne, ponieważ dokumenty te będą stanowiły formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaplanowane zadania w ramach obu dokumentów strategicznych przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentami jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w pracach nad dokumentami i wypełnienie poniżej załączonych kwestionariuszy ankiet.

 

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU

 

ANKIETA – LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

(ankiety należy pobrać na dysk komputera, a następnie wypełnić)

 

Wypełnione ankiety proszę przesłać drogą elektroniczną

na e-mail: strategia@ugporaj.pl

do dnia 30 listopada 2015 roku

 

Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy
i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt projektu dokumentów.

 

 

fundusze europejskie

Poraj, 23.08.2017 r.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

 

 

Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II

 

 

W 2015 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026 – w tym: konsultacje społeczne w formie badań ankietowych oraz warsztatów wśród społeczności lokalnej. W dokumencie została ujęta konieczność realizacji inwestycji w zakresie poprawy dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, będąca rezultatem prowadzonych konsultacji społecznych.

Jednocześnie konieczność wdrożenia projektu wynika również z oddolnych potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami) oraz potencjalnych użytkowników nowej infrastruktury.