Projekt Dokumentu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026

  

Szanowni Państwo!

 

Dziękując Państwu za liczny udział w badaniach ankietowych wykorzystanych przy budowie strategii rozwoju gminy na lata: 2016-2026, prezentujemy projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata: 2016-2026”.

 

Dokument jest dostępny:

- w wersji elektronicznej dostępne do pobrania

 

- w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21,42-360 Poraj, pok. 103 i 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym mieszkańcom gminy, którzy brali udział w przygotowywaniu strategii. Szczególne podziękowania należą się radnym, sołtysom, przedsiębiorcom, reprezentantom organizacji pozarządowych, fachowcom; tym wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach konsultacyjnych

i zaangażowali się w prace nad przygotowaniem strategii.

 

Uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać w formie pisemnej (na załączonym formularzu) na adres Urzędu Gminy w Poraju- ul. Jasna 21, 42-360 Poraj lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres strategia@ugporaj.pl;  w terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 8 lipca 2016 r.

  

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Referat Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji

Urzędu Gminy w Poraju

Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51