Centrum Integracji Społecznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Centrum Integracji Społecznej w Poraju powstało w 2017 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Poraj nieposiadającą osobowości prawnej. Na jego utworzenie Gmina Poraj wraz z partnerem Stowarzyszeniem Marina Poraj pozyskały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w wysokości 2.466.908,26 zł, co pokrywa 100% kosztów funkcjonowania CIS.

Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu naszej gminy w okresie 2 stycznia 2011 - 31 grudnia 2018 r., czyli osoby wyłonione w procesie rekrutacji zostaną objęte zatrudnieniem socjalnym maksymalnie do końca 2018 r. Taka forma aktywizacji oznacza, że osoby te nadal pozostają bezrobotnymi, a zasiłek dla nich (jako formę wynagrodzenia za uczestnictwo w warsztatach i kursach w CIS) wypłaca im bezpośrednio Urząd Pracy. W chwili obecnej CIS ma 29 uczestników, ale docelowo przez cały okres realizacji projektu w warsztatach uczestniczyć będą 64 osoby.

W tym okresie wezmą udział w licznych zaplanowanych działaniach w CIS, m.in. w spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, radcą prawnym oraz specjalistą ds. reintegracji społecznej, rozmaitych szkoleniach i kursach. Będą także brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej w pracowniach: ogrodniczej, stolarskiej, artystycznej i budowlanej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

CIS w Poraju projekt

 

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej w Poraju
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
 
tel. 34 314 52 51 wew. 50
 
 
Godziny pracy :
 
Poniedziałek :     7:00 - 15:00
Wtorek:                  7:00 - 16:00
Środa:                     7:00 - 15:00
Czwartek:              7:00 - 15:00
Piątek:                    7:00 - 14:00